Adatvédelmi irányelvek

 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ magánvérvételre történő online vagy telefonos jelentkezéshez, azzal kapcsolatos egyeztetéshez, online kapcsolatfelvételhez és hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezeléshez.

 

 


 1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

 

A jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson a MEDICINE-SOLAMEN Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a szolgáltatások promótálásához és hírlevél küldéséhez kapcsolódóan.

 

A MEDICINE-SOLAMEN Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a www.vervetelipont.hu (a továbbiakban: honlap) működtetése, magánvérvétel lebonyolítása, üzenetben történő megkeresés és a hírlevélre való feliratkozás kapcsán a látogatók személyes adatait kezeli.

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

 

 

 

Név: MEDICINE-SOLAMEN Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

Székhely és levelezési cím: 2241 Sülysáp, Gárdonyi Géza utca 9.

 

Adószám: 22628415-2-13

 

Telefonszám: +36 20 579 8210

 

Képviseli: Dr. Fábián Gábor Péter

 

Email cím: info@vervetelipont.hu

 

 

 

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

 

 

 • Időpont foglalás: A laboratóriumi szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előjegyzés céljából történő páciens adatkezelés. A kezelt adatok köre: név, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, törvényes képviselő neve (amennyiben szükséges), illetve a megjegyzés rovatban a páciens által esetlegesen a laboratóriumi vizsgálatra megadott adatok Az adatkezelések időtartama: az előjegyzési naptárban foglalt időponttól számított max. 30 nap.

 

 

 

 • Vérvételre jelentkezők adatai későbbi marketing célú megkeresésekhez, nyereményjátékon való részvételhez és hírlevél küldéséhez kapcsolódóan (labordiagnosztikai szolgáltatások promotálása, vevői elégedettség felmérése) a következő személyes adatait kezelhetjük: név, e-mail cím, telefonszám, üzenetben megadott, esetlegesen bizalmas-személyes jellegű adatok, törvényes képviselő neve) Az adatkezelés időtartama: az érintett által történő visszavonásig

 

 

 

 • Telefonos ügyfélszolgálat – az igénybevétel során az elhangzott információk rögzítése, elhangzott információk (név, e-mail, telefonszám (amennyiben nem rejtett a telefonszám), törvényes képviselő neve, vizsgálat időpontja, vizsgálat típusa) Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap.

 

 

 

 • Számlázási adatok – a laboratóriumi vizsgálatok és szolgáltatások ellenértékének megfizetésére kiállított számlán feltüntetendő adatok kezelése: A kezelt adatok köre: megrendelő neve, címe, esetlegesen megrendelő aláírása, számla kibocsátójának aláírása Az adatkezelés időtartama: jogszabály szerint (számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a)

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

 

 

 

Marketing célú megkeresés és hírlevél küldés

 

4.1. Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az online kapcsolatfelvétel és hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

 

Az adatkezelés jogalapja (név, e-mail cím) esetén az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Ön a hozzájárulást bármikor visszavonhatja az info@vervetelipont.hu e-mail címre küldött e-mailben.

 

 

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelésre a vervetelipont.hu oldalon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor az Avtv. 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján. Az időpont regisztráció és hírlevél feliratkozás magában foglalja az azonosító űrlap kitöltését és a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadását. A felhasználó a hozzájárulását az időpont regisztráció tényével adja meg.

 

 

 

4.2. Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységéhek kapcsolódó tevékenységéhez köthető promóciós hírlevelek küldése. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott szolgáltatás promótálására és hírlevelek küldésére.

 

 

 

4.3. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 

4.4. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 

 

 1. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése a hírlevélről a 8. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

 

 

 

 1. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek az adat megismerése és kezelése a munkaköri feladataihoz kapcsolódik. Amennyiben ettől eltérően, harmadik szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról Önt Adatkezelő külön tájékoztatja.

 

 

 

 1. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

7.1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt Önre vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat, a 7.3 pont szerinti elérhetőségre küldött e-mailes megkereséssel.

 

7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

E-mail cím: info@vervetelipont.hu

 

Ön bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a jelen pontban megadott elérhetőségen keresztül.

 

7.4. Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az info@vervetelipont.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

 

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

7.5. Az Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 

7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

 

 

 1. 8. LEIRATKOZÁS

 

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

 

 

 

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

9.2. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhív ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatókat honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

 

Utolsó módosítás: 2020.03.01.